Học Phí Trường Nhật ngữ Kasuga

HỌC PHÍ

 

Trường  Nhật  ngữ Kasuga

Chi phí năm thứ nhấtChung cho các khóa học

 

Mục

Số tiền

Phí hồ sơ

30,000 yên

Tiền nhập học

50,000 yên

Học phí1 năm

KhácSách giáo khoa, quản lý sức khỏe trong 1 năm

580,000 yên

67,000 yên

Tổng số tiền năm thứ nhất

727,000 yên

 Chi phí năm thứ hai

 

Khóa học 2 nămNhập học tháng 4

Số tiền

Học phí1 năm

KhácSách giáo khoa, quản lý sức khỏe trong 1 năm

580,000 yên

67,000 yên

Tổng số tiền năm thứ hai

647,000 yên

Tổng chi phí khóa 2 năm

1,374,000 yên

 

 

Khóa học 1 năm 9 thángNhập học tháng 7

Số tiền

Học phí9 tháng

KhácSách giáo khoa, quản lý sức khỏe trong 9 tháng

435,000 yên

53,000 yên

Tổng số tiền năm thứ hai

488,000 yên

Tổng chi phí khóa 1 năm 9 tháng

1,215,000 yên

 

 

Khóa học 1 năm 6 thángNhập học tháng 10

Số tiền

Học phí6 tháng

KhácSách giáo khoa, quản lý sức khỏe trong 6 tháng

290,000 yên

40,000 yên

Tổng số tiền năm thứ hai

330,000 yên

Tổng chi phí khóa 1 năm 6 tháng

1,057,000 yên

 

 

Khóa học 1 năm 3 thángNhập học tháng 1

Số tiền

Học phí3 tháng

KhácSách giáo khoa, quản lý sức khỏe trong 3 tháng

145,000 yên

26,000 yên

Tổng số tiền năm thứ hai

171,000 yên

Tổng chi phí khóa 1 năm 3 tháng

898,000 yên

Các  khoản  trên  bao  gồm  cả  chi  phí  tham  gia  hoạt  động.